កញ្ឆា​ និង​ការ​ស្រាវជ្រាវ​រក​ថ្នាំ​បំបាត់​ញៀន |Cannabis and pain killer, khmer health, health care

កញ្ឆា និង​ការ​ស្រាវជ្រាវ​រក​ថ្នាំ​បំបាត់​ញៀន ​ Cannabis and painkiller, Khmer health, healthcare ឆានែល Khmer Health សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនារបស់បងប្អូន សូមជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវិឌីអូថ្មីៗ។ If you looking for independent news, Prehistory Historian, World war and knowledges and any video( Sport, Comedy, Music, Music video, khmer all video )…

Roundup Weed Killer Declared Cancer Causing by Agency of World Health Org. – The Ring Of Fire

Monsanto’s Roundup has been linked to a myriad of health issues ranging from cancers to neurological defects to infertility. Still, we’re pouring 100 million tons of this toxin into the environment every year. America’s Lawyer Mike Papantonio and Farron Cousins…